Huidige voorwaarden zijn van toepassing op elke verkoop van een nieuwe Belgocycle fiets of andere producten door Belgocycle. Aangezien deze vermeldingen bijzonder en essentieel zijn voor de verkoper, primeren zij op alle andere voorwaarden, met inbegrip van de eventuele tegenstrijdige bepalingen uit de garantiedocumenten (garantievoorwaarden en onderhoudsprogramma).

a) Verkoper:

B&ML BV, Niel Am See: Matenstraat 214, 2845 Niel, België is ingeschreven in het KBO onder het nummer 0894 442 839. 

b) Verdeler:

Bizbike BV met maatschappelijke zetel te Groenedreef 9 A, 9770 Kruishoutem, België is ingeschreven in het KBO onder het nummer  0556 787 819

Artikel 1 – Levering en Levertijden

1.1. De bestelde producten worden geleverd in onderaanneming door Bizbike, te Groenedreef A, 9770 Kruishoutem. Alle leverinformatie en de uitvoering van de levering wordt door hen uitgevoerd en gecommuniceerd aan de koper. Voor extra vragen over uw bestelling, levering kan u terecht op 080/02 69 83.

1.2. Binnen 1 week na aankoop ontvangt de koper informatie door Bizbike over leveringstijd en ingeschatte leveringsdatum.

1.3. De door Bizbike opgegeven levertijden gelden bij benadering en zijn ingeschatte termijnen.

1.4. De uiterste leveringstermijn wordt gemeld door Bizbike na ontvangst van de bestelling en effectieve betaling.

1.5. Indien een product dat door koper werd besteld tijdelijk niet op voorraad is, zal worden aangegeven wanneer het product weer beschikbaar is.

ANNULATIEVOORWAARDEN IN DEZE SITUATIE
1.6. Bizbike levert in volgende landen: België.
1.7. Levering gebeurt door Bizbike & zijn partners, tenzij voorafgaand anders werd doorgegeven.
1.8. De levering of verzendkosten zijn inbegrepen in de prijs, tenzij anders aangegeven en uitdrukkelijk vermeld.

Artikel 2 – Productinformatie

2.1. Informatie, afbeeldingen, mondelinge mededelingen, opgaven etc. met betrekking tot alle aanbiedingen en de belangrijkste kenmerken van de producten die telefonisch of via-email worden verstrekt worden zo nauwkeurig mogelijk weergegeven.
 
2.2. B&ML BVBA en Bizbike zijn niet aansprakelijk voor door haar verstrekte adviezen, druk- en –zetfouten op de website of door leveranciers of producenten verstrekte technische gegevens.
 
2.3. De beschikbaarheid van de producten wordt aangegeven per mail, telefonisch of op de website. B&ML BVBA en Bizbike doen er alles aan om deze gegevens correct mee te delen.
 
2.4. De producten aangeboden door Bizbike voldoen aan de wettelijke normen en dragen het EN15194 certificaat. De producten mogen online worden verkocht.
 
2.5. Links opgenomen op de website van Belgocycle zijn louter informatief. B&ML BVBA is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de website waarnaar wordt verwezen.

Artikel 3 – Prijs

3.1. Voor het afrekenen worden u de prijzen van de goederen meegedeeld. Alle prijzen zijn uitgedrukt in Euro en zijn inclusief BTW, Recupel en BEBAT. Indien verzendingskosten gerekend worden, worden deze afzonderlijk vermeld. 
Aanbiedingen zijn geldig zolang de voorraad strekt.
 
3.2. Wanneer B&ML BVBA de prijs verhoogt na het sluiten van de overeenkomst dan kan u de overeenkomst ontbinden ongeacht het percentage van de verhoging.
 
3.3. Een op naam gestelde offerte heeft een geldigheidsduur van 2 weken tenzij anders bepaald in de offerte.

Artikel 4 – Bedenktijd (zichttermijn) en retourneren

4.1. Voor alle producten gekocht op Belgocycle.be heeft u volgens de Belgische wet betreffende de handelspraktijken, de voorlichting en bescherming van de consument van 12 april 2010, een bedenktijd van 14 kalenderdagen. Deze periode gaat in op het moment van in ontvangst name door u of namens u. Tijdens de bedenktijd verwachten we dat u zorgvuldig omgaat met de goederen en de verpakking. Er is geen verzakingsrecht wanneer het product en de verpakking niet meer in originele, complete, onbeschadigde en ongebruikte staat verkeren.
4.2. Wanneer u gebruik wenst te maken van het verzakingsrecht dient u dit binnen de gestelde 14 kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering van het product schriftelijk of per mail aan Bizbike kenbaar te maken. Aan het afzien van de aankoop is geen betaling van een boete verbonden en dit kan zonder opgave van de redenen.
4.3. Bizbike of een externe partner komt de goederen binnen 7 werkdagen bij u thuis ophalen indien u afziet van u aankoop. Er is geen vergoeding verbonden aan het retourneren van de goederen wanneer de goederen onbeschadigd terug in de verpakking kunnen worden opgehaald.
4.4. B&ML BVBA betaalt het volledige aankoopbedrag terug exclusief de eventuele verzendkost. Wanneer de goederen niet conform de voorwaarden aankomen bij Bizbike dan wordt het aankoopbedrag niet volledig terugbetaald. Betalingen via eco-cheques kunnen niet terug gestort worden.
4.5. Uitzonderingen op de gestelde bepalingen zijn de volgende:
4.6. Wanneer een product zichtbaar is gebruikt of op een andere wijze is beschadigd dan vervalt uw recht op terugbetaling.

Artikel 5 – Aankoop en Betaling

5.1. De overeenkomst tussen B&ML BVBA en u als koper komt tot stand op het moment dat u door B&ML BVBA gestelde voorwaarden heeft geaccepteerd en daaraan heeft voldaan. Het ontbreken van een handtekening doet niet af aan de verbindende kracht van het aanbod en de aanvaarding daarvan.
5.2. B&ML BVBA behoudt zich het recht om een bestelling te weigeren of aan extra voorwaarden te onderwerpen zoals bij grote orders, bestellingen door minderjarigen, onvolledige bestelprocedures of problemen bij vorige orders.
5.3. B&ML BVBA bevestigt de aankoop per mail.
5.4. Betaling van producten op Belgocycle.be kan door vooraf te betalen via overschrijving of via andere voorgestelde betaalmiddelen. De verkoper blijft eigenaar van de goederen tot op het ogenblik van levering.
5.5. Om een veilige online betaling en de veiligheid van uw persoonsgegevens te waarborgen, worden de transactiegegevens versleuteld met SSL technologie over internet verstuurd. Om met SSL te betalen heeft u geen speciale software nodig.
5.6. In geval van niet tijdige betaling is B&ML BVBA bevoegd om de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden of (verdere) levering op te schorten tot het moment waarop u de betalingsverplichtingen volledig bent nagekomen.
5.7. De Algemene voorwaarden en andere communicatie worden opgemaakt in de taal van de website.

Artikel 6 – Productieproces – Elektrische Fiets

6.1. De koper erkent ingelicht te zijn over en aanvaardt het evolutieproces inzake productie, technieken, technologie en design in de fietssector, in die zin dat sommige details kunnen afwijken van het bestelde model. Deze wijzigingen zullen evenwel geenszins afbreuk doen aan de specifieke kenmerken en/of het bijzonder door de koper beoogd gebruik zoals vermeld op de voorzijde van de bestelbon. 

Artikel 7 – Garantie

7.1. Wettelijke garantie

De wettelijke garantie wordt volledig uitgevoerd door Bizbike. 

Overeenkomstig de wet van 1 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen is de verkoper jegens de koper aansprakelijk voor elk gebrek aan overeenstemming dat bestaat bij de levering van het onroerend goed en dat zich manifesteert binnen een termijn van twee jaar te rekenen vanaf voornoemde levering.

Na verloop van de garantie zoals voorzien in de eerste alinea, geniet de koper van de wettelijke garantie voor verborgen gebreken zoals bepaald in de artikelen 1641 tot 1649 van het Burgerlijk Wetboek indien het verborgen gebrek bestond op het ogenblik van de levering en voor zover het verborgen gebrek het voertuig ongeschikt maakt voor het gebruik waartoe het is bestemd of het gebruik ervan aanzienlijk vermindert.

7.2. Contractuele garantie

De modaliteiten van de contractuele garantie van Bizbike zijn herhaald en gedetailleerd in de garantiedocumenten (garantievoorwaarden en onderhoudsvoorwaarden) die aan de koper worden overgemaakt bij de levering van het onroerend goed. De koper erkent erover ingelicht te zijn en de voorwaarden te aanvaarden.

De tussenkomsten in uitvoering van de contractuele garantie kunnen bekomen worden bij Bizbike. 
De koper verliest zijn recht op de garanties in de volgende gevallen:

7.2.1. De voorschriften van Bizbike (zie handleiding) werden niet nageleefd. Dit betreft onder andere de voorwaarden van stockage, montage, gebruik, onderhoud, controle en speciale technische operaties.
7.2.2. Het gebrek vindt haar oorsprong in een wijziging van het product zonder dat dit voorafgaandelijk goedgekeurd was door de producent of de verkoper, of in de materialen geleverd door de koper. Bovendien gaat het voordeel van de contractuele garantie verloren indien het gebrek zijn oorsprong vindt in een gebrekkige herstelling uitgevoerd buiten het net van door Bizbike erkende herstellers. 
7.2.3. De schade is te wijten aan normale slijtage, deelname aan sportieve wedstrijden, een ongeval of een geval van overmacht. 
7.3. Kennisgeving
Elk gebrek aan overeenstemming en/of elk verborgen gebrek dient telefonisch of per mail door de koper aan de verkoper toegelicht te worden binnen de twee maanden. De koper moet mondeling of schriftelijk de ontvankelijkheid en de gegrondheid van zijn rechten op de garantie uiteenzetten. Hetzelfde geldt voor het bewijs van de correcte naleving en/of elke opschorting van termijnen waaraan die rechten zijn onderworpen. De verkoper bevestigt mondeling of schriftelijk binnen de periode van een maand.

Artikel 8 – Overmacht

8.1. Onder overmacht wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien waarop B&ML BVBA en Bizbike geen invloed kunnen uitoefenen, doch waardoor B&ML BVBA en Bizbike niet in staat is haar verplichtingen na te komen.
 
8.2. B&ML BVBA en Bizbike hebben ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat B&ML BVBA haar verbintenis had moeten nakomen.
 
8.3. Tijdens overmacht worden de leverings- en andere verplichtingen van Belgocycle opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door Bizbike niet mogelijk is langer duurt dan 8 weken, zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.

Artikel 9 – Intellectuele eigendomsrechten

9.1. De inhoud van de website, met inbegrip de merken, logo’s, tekeningen, data, product-of bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan B&ML BVBA of rechthoudende derden.

Artikel 10 – Vragen en klachten

10.1. Klachten of betwistingen dienen binnen de 7 dagen na levering gemeld te worden aan Bizbike. In geval de klacht gegrond wordt bevonden is onze aansprakelijkheid beperkt tot de omruiling van de goederen. Elke aansprakelijkheid van de verkoper beperkt zich tot het daadwerkelijk betaalde bedrag van de bestelling.

Artikel 11 – Beperking van de aansprakelijkheid

11.1. De informatie op de website is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden, en kan dus niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies aan de gebruiker worden beschouwd. 
B&ML BVBA en Bizbike leveren grote inspanningen opdat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt zou zijn. Ondanks deze inspanningen kunnen onjuistheden zich voordoen in de ter beschikking gestelde informatie. Indien de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie op of via de site niet beschikbaar zou zijn, zullen B&ML BVBA en Bizbike de grootst mogelijke inspanning leveren om dit zo snel mogelijk recht te zetten.
B&ML BVBA en Bizbike kunnen evenwel niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van de informatie op deze site. Indien u onjuistheden zou vaststellen in de informatie die via de site ter beschikking wordt gesteld, kan u de beheerder van de site contacteren.
 
11.2. De inhoud van de site (links inbegrepen) kan te allen tijde zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd of aangevuld worden. B&ML BVBA en Bizbike  geven geen garanties voor de goede werking van de website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid van de website of voor enige vorm van schade, rechtstreekse of onrechtstreekse, die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de website.
 
11.3. B&ML BVBA en Bizbike kunnen in geen geval tegenover wie dan ook, op directe of indirecte, bijzondere of andere wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade te wijten aan het gebruik van deze site of van een andere, inzonderheid als gevolg van links of hyperlinks, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van programma's of andere gegevens op het computersysteem, van apparatuur, programmatuur of andere van de gebruiker.
 
11.4. De website kan hyperlinks bevatten naar websites of pagina's van derden, of daar onrechtstreeks naar verwijzen. Het plaatsen van links naar deze websites of pagina’s impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan. 
B&ML BVBA en Bizbike verklaren uitdrukkelijk dat zij geen zeggenschap heeft over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites en kan in geen geval aansprakelijk gehouden worden voor de inhoud of de kenmerken ervan of voor enige andere vorm van schade door het gebruik ervan.

Artikel 12 – Overname van een tweedehandsfiets of fiets met schade 

Indien de bestelbon de overname van een tweedehandsfiets of fiets met schade vermeldt, is deze overname afhankelijk van de levering en betaling van een nieuwe fiets en van het bewijs dat de koper eigenaar is van het over te nemen rijtuig en dat alle verbintenissen met betrekking tot een eventuele financiering ervan werden uitgevoerd.
De overnamewaarde van het tweedehandsfiets of fiets met schade, overeengekomen bij de bestelling van het nieuwe rijtuig, is definitief, voor zover de staat van de tweedehandsfiets of fiets met schade op het ogenblik van zijn levering door de koper, met uitzondering van kleine, voor de verkoper niet-essentiële details, overeenstemt met de beschrijving ervan op het document gevoegd bij de bestelbon.

Artikel 13 – Documenten van de constructeur

Elk document uitgaande van Bizbike dat de technische eigenschappen van het bestelde voertuig vermeldt, de stempel of de handtekening van de verkoper draagt en bijgevoegd is aan de bestelbon, wordt verondersteld deel uit te maken van de bestelbon waaraan het gehecht is.

Artikel 14 – Overmacht

De partij die een geval van overmacht inroept, brengt de andere hiervan binnen de 8 kalenderdagen vanaf de kennisname op de hoogte van het voorval per aangetekende brief.

Artikel 15 – Bewijs

Indien in de voorafgaande bepalingen een aangetekend schrijven wordt voorgeschreven, dan geldt dit enkel ten titel van bewijs.

Artikel 16 – Bevoegde rechtbank

In geval van geschil zijn volgende rechters, naar keuze van de eiser, bevoegd om kennis te nemen van de vordering : (1°) de rechter van de woonplaats van de verweerder of van één van de verweerders ; (2°) de rechter van de plaats waar de verbintenissen, waarover het geschil loopt, of één ervan zijn ontstaan of waar zij worden, zijn of moeten worden uitgevoerd; (3°) de rechter van de woonplaats van de koper.

Artikel 17 – Persoonsgegevens

17.1. De gegevens met een persoonlijk karakter verzameld naar aanleiding van de overeenkomst zijn bestemd voor het cliënteelbeheer en de direct marketing van de producten van het merk “Belgocycle” ingevoerd door Bizbike, met maatschappelijke zetel te 9770 Kruishoutem, Groengedraaf 9A. Elke persoon die zijn identiteit kan aantonen, heeft recht op inzage en rechtzetting van zijn persoonlijke gegevens. Hij kan zich tevens verzetten, op eenvoudig en gratis verzoek, tegen hun verwerking direct marketing doeleinden, door een e-mail te sturen naar het adres: admin@belgocycle.be.

Artikel 18 – Hoedanigheid en verbintenis van de koper

18.1. Deze algemene voorwaarden zijn integraal van toepassing voorzover de koper een consument is in de zin van artikel I.1. 2° van het Wetboek Economisch Recht of in de zin van het artikel 1649 bis § 2 1° van het Burgerlijk Wetboek, d.w.z. voorzover hij het voertuig dat het voorwerp van deze overeenkomst uitmaakt, aanschaft of gebruikt voor niet-beroepsmatige of niet-commerciële doeleinden. 
18.2. Wanneer de koper geen consument is in de zin van artikel 15.1. hierboven, zijn deze algemene voorwaarden eveneens van toepassing, maar dan met uitzondering van de artikelen 1.1., 2.1., 2.2., 6.1, 9 en 12. 
In dat geval : 
- is de opgegeven leveringsdatum of –termijn altijd louter indicatief en zonder vaste verbintenis vanwege de verkoper ; 
- zijn de op de voorzijde van dit document vermelde prijzen vatbaar voor verhoging indien de door de importeur of constructeur aanbevolen catalogusprijs verhoogt ; 
- wordt artikel 6 aangevuld als volgt :« Conformiteit en zichtbare gebreken » . De zichtbare gebreken moeten per telefoon of mail aan de verkoper gemeld worden, ten laatste binnen de 10 kalenderdagen vanaf de levering ». 
- wordt artikel 6.1. vervangen door de volgende bepaling : 
« De koper geniet van de wettelijke garantie voor verborgen gebreken bepaald inde artikelen 1641 tot en met 1649 van het Burgerlijk Wetboek indien het verborgen gebrek bestond op het ogenblik van de levering en voor zover het verborgen gebrek het voertuig ongeschikt maakt voor het gebruik waartoe het bestemd is of het gebruik ervan aanzienlijk vermindert.” 
- zijn de rechtbanken van de woonplaats of de maatschappelijke zetel van de verkoper uitsluitend bevoegd.
 18.3. De koper bestelt het rijtuig voor zijn persoonlijk gebruik, en niet om het te verkopen in nieuwe staat of het te verhuren met commerciële doeleinden – met uitzondering van : 
- een andersluidende voorafgaandelijke en schriftelijke overeenkomst, 
- het recht van een erkende verdeler om het rijtuig te verkopen aan een andere erkende verdeler. Indien de bestemming niet gerespecteerd wordt: 
- Heeft de verkoper het recht de koop als van rechtswege ontbonden te beschouwen, zonder tussenkomst van de rechter en zonder gehouden te zijn tot welk danige vergoeding uit dien hoofde. Indien het voertuig reeds geleverd werd en de prijs reeds betaald, is de terugbetaling onderworpen aan de effectieve teruggave van het rijtuig in de lokalen van de verkoper die, middels de het effect van uitdrukkelijke ontbinding, eigenaar is geworden van het rijtuig. 
- In elk geval vergoedt de koper de verkoper ten belope van 10 % van de aankoopprijs van het rijtuig incl. BTW, zonder afbreuk te doen aan het recht van de verkoper om een hogere schade aan te tonen en de volledige vergoeding ervan te vorderen. In geval van ontbinding, wordt de vergoeding die de verkoper toekomt, in mindering gebracht van de terugbetaalde prijs aan de koper. De verkoper kan geldig het niet respecteren door de verkoper van één van de voorgaande bepalingen inroepen om de uitvoering van de verplichtingen, voortspruitend uit een andere bestelling, op te schorten, eventuele wederzijdse schuldvorderingen en schulden compenseren (zelfs indien nog niet opeisbaar), of zelfs deze andere bestelling ontbinden.
 
 
datum editie van huidige voorwaarden : februari 2019.
 
DISCLAIMER
PDF-documenten in bijlage mogen nooit worden vertrouwd op hun kleurechtheid, gezien de aard en kwaliteit van het beeldscherm van de ontvanger hierin een doorslaggevende rol speelt. Deze e-mail en eventuele bijlage(n) zijn vertrouwelijk. De erin vervatte informatie behoort enkel de afzender toe en is uitsluitend bestemd voor gebruik door de bestemmeling.
 
Dit bericht kan informatie bevatten die beschermd wordt door intellectuele eigendomsrechten.

Iedere reproductie of aanpassing is slechts toegelaten mits voorafgaande schriftelijke toelating van Belgian Advertising. Indien de ontvanger van dit bericht niet de geadresseerde is, wordt iedere bekendmaking, kopie of ander gebruik van de erin vervatte informatie strikt verboden.

Gelieve de afzender in voorkomend geval onmiddellijk te verwittigen. De inhoud van bovenstaand bericht is onder voorbehoud van instemming door de directie van Belgian Advertising. De veiligheid en juistheid van e-mailberichten kunnen niet gewaarborgd worden, aangezien de informatie kan onderschept worden, verloren kan gaan of virussen kan bevatten.
Gelieve een papieren kopie te vragen indien een controle zich opdringt.

 

 

 

 

 

 

 


Deze website maakt gebruik van cookies De website van Belgocycle gebruikt functionele cookies. In het geval van het analyseren van websiteverkeer of advertenties, worden ook cookies gebruikt voor het delen van informatie, over uw gebruik van onze site, met onze analysepartners, sociale media en advertentiepartners, die deze kunnen combineren met andere informatie die u aan hen heeft verstrekt of die zij hebben verzameld op basis van uw gebruik van hun diensten.
Toon details Verberg details
Selectie toelaten
Alle cookies toelaten